Algemene voorwaarden

Hieronder kan u de algemene verkoopsvoorwaarden raadplegen.

VOORAFGAANDELIJK: WETTELIJKE LEEFTIJD AANKOOP ALCOHOLISCHE DRANKEN
Door online te bestellen verklaart de koper aan Wijnavontuur.be de wettelijke leeftijd van 18 jaar te hebben om alcoholische dranken te kopen en of drinken. Overeenkomstig artikel 6, paragraaf 6 van de wet van 24 januari 1977 kan er ten alle tijde gevraagd worden om aan te tonen dat de klant ouder is dan 18 jaar door middel van het opvragen van de identiteitskaart of controle van het rijksregister.

Meer info kan u terugvinden op de website van de FOD Volksgezondheid:
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/alcohol-tabak/alcohol

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Algemene gegevens 

WIJNAVONTUUR;BE
Philippe Christiaens
Opgeëistenstraat 15A
9470 Denderleeuw
info@wijnavontuur.be
+32 498 40 80 80
BE 0734.372.251
RPR Gent

Artikel 1: Algemene bepalingen

De website van Wijnavontuur (Philippe Christiaens), Opgeëistenstraat 15A, 9470 Denderleeuw, met BTW BE 0734.372.251, RPR GENT, (hierna Wijnavontuur genoemd) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Wijnavontuur moet de klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Wijnavontuur aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Wijnavontuur niet. Wijnavontuur is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Wijnavontuur is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. jaartallen, draaistop/kurk, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met ons.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Wijnavontuur. Producten staan als beschikbaar voor zover wij weet hebben van beschikbaarheid bij de importeur.  Deze info is niet altijd volledig up-to-date.  Wijnavontuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het uiteindelijk niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen & leeftijdscontrole bij aankoop alcoholische dranken

Door online te bestellen verklaart de koper aan Wijnavontuur.be de wettelijke leeftijd van 18 jaar te hebben om alcoholische dranken te kopen en of drinken. Overeenkomstig artikel 6, paragraaf 6 van de wet van 24 januari 1977 kan er ten allen tijde gevraagd worden om aan te tonen dat de klant ouder is dan 18 jaar. Om misbruik te verkomen kan het gebeuren dat u na uw bestelling gevraagd wordt aan te tonen dat u de wettelijke leeftijd van 18 jaar bereikt hebt.

Om te bestellen volstaat het om op de overzichtspagina op het winkelmandje te klikken of op de productpagina op de knop “Bestellen” te klikken.

Wanneer alle producten besteld zijn klik je rechtsbovenaan op “Winkelwagen” waar je een overzicht krijg van alle bestelde producten.  Hier is het mogelijk om eventueel een ontvangen kortingscode in te vullen.

Klik vervolgens op “Bestel deze artikelen”.  Hier kan je je adresgegevens aanvullen, de leveringswijze en de betaalwijze kiezen.  Afhankelijk van je keuze worden betaal- en of leveringskosten in rekening gebracht.

De klant heeft de keuze tussen de volgende gratis betaalwijzen

  • via bankkaart (Bancontact/Mister Cash)
  • via kredietkaart (VISA/Mastercard)
  • via PayPal
  • via overschrijving op rekeningnummer B50 7350 0358 2318 (KREDBEBB)
  • via iDeal

Wijnavontuur is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Alle onze zendingen worden verstuurd met Bpost.  Elke levering via Bpost is onderworpen aan een leveringskost afhankelijk van het gewicht van de zending.  Deze kostprijs wordt duidelijk aangegeven in het controlescherm van de check-out procedure.  
Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België of andere landen van de Europese Unie.

Enkel pakketten tot max. 30kg worden afgeleverd aan de standaard voorgestelde transporttarieven.  Voor zwaardere pakketten nemen wij contact op om de meeste efficiënte transportmethode voor te stellen.  De kostprijs is steeds ten laste van de klant (reeds betaalde transportkosten worden steeds in mindering gebracht), tenzij anders overeengekomen.

Ten slotte is het ook mogelijk om je levering zelf af te halen.  Afhaling is gratis en steeds op afspraak.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd ten laatste binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling.  Er wordt uiteraard gestreefd naar een zo snel mogelijke levering.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Wijnavontuur.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Wijnavontuur was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Wijnavontuur.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Wijnavontuur te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Wijnavontuur.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Wijnavontuur (Philippe Christiaens), Opgeëistenstraat 15A, 9470 Denderleeuw,, Tel +32 498 40 80 80, mail info@wijnavontuur.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Wijnavontuur heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Wijnavontuur (Philippe Christiaens), Opgeëistenstraat 15A, 9470 Denderleeuw.  De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Wijnavontuur zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Wijnavontuur alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Wijnavontuur op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Wijnavontuur wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Wijnavontuur geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Wijnavontuur betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de Wijnavontuur klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Wijnavontuur.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Wijnavontuur zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 9: klantendienst 

De klantendienst van Wijnavontuur is bereikbaar op het telefoonnummer +32 498 40 80 80, via e-mail op info@wijnavontuur.be of per post op het volgende adres Wijnavontuur (Philippe Christiaens), Opgeëistenstraat 15A, 9470 Denderleeuw. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Wijnavontuur beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Wijnavontuur zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Wijnavontuur respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Wijnavontuur (Philippe Christiaens), Opgeëistenstraat 15A, 9470 Denderleeuw, of via email naar info@wijnavontuur.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan u zich steeds richten tot Wijnavontuur (Philippe Christiaens), Opgeëistenstraat 15A, 9470 Denderleeuw, of via email naar info@wijnavontuur.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Wijnavontuur heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Wijnavontuur houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Wijnavontuur (Philippe Christiaens), Opgeëistenstraat 15A, 9470 Denderleeuw of via e-mail naar info@wijnavontuur.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Wijnavontuur gebruikt ‘First party cookies’ (technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren) en ‘Third Party cookies’ (cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics).

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Wijnavontuur op om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Wijnavontuur. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).