Algemene voorwaarden

Minimumleeftijd

Iedere klant dient bij bestelling ouder te zijn dan 18 jaar.

Teruggavegarantie

Indien de bestelde producten niet aan de verwachtingen van de klant voldoen, kan de klant de ongeopende en onbeschadigde flessen binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgave van motief en zonder betaling van een boete terugsturen of binnenbrengen op ons winkeladres en dit mits overhandiging van de leveringsnota of factuur.

Wij zullen de geretourneerde artikelen terugbetalen of omruilen. WijnAvontuur neemt de kosten van de retour en de (eventuele) nieuwe verzending voor haar rekening.

WijnAvontuur aanvaardt in geen geval teruggestuurde geopende flessen.

Gebruik website

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina's en simulaties die u raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. WijnAvontuur geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, accuratesse, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op de WIJNAVONTUUR-website of de websites waarnaar zij een link legt.

De aansprakelijkheid van WIJNAVONTUUR voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan alleen in het geval van opzet of grove fout van hun zijde worden ingeroepen.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat u vrij om die websites te bezoeken. WIJNAVONTUUR treedt daarbij niet op als tussenpersoon en bemiddelen helemaal niet tussen u en die derden. WIJNAVONTUUR draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link leggen en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. WIJNAVONTUUR biedt bovendien geen enkele garantie voor de solvabiliteit of betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken.

U kunt WIJNAVONTUUR niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die u zou lijden ingevolge (i) de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks, (iii) de consultatie van de via hyperlink bezochte website(s).

Het is niet toegelaten om zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van WIJNAVONTUUR te linken naar de WIJNAVONTUUR webpagina’s vanuit andere sites door middel van ‘deeplinking’ ,’ framed linking’,’ inlining’ of andere gelijkaardige technieken. Wordt een link geplaatst zonder toestemming, behouden wij ons het recht voor een schadevergoeding te vragen, en zullen wij niet nalaten gerechtelijke stappen te ondernemen om onze rechten te vrijwaren.

De dienst- en productinformatie die WIJNAVONTUUR verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn. Als u zich toegang verschaft tot deze website of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dat toelaat. Zoniet moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot onze website of het gebruik van onze website.

De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan hetzij WIJNAVONTUUR, hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden. U moet zich onthouden van elke inbreuk daarop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie, publicaties of gegevens verboden.

Meer informatie omtrent de bescherming van uw privacy vindt u bij privacy. U vindt deze link onderaan elke pagina van de WIJNAVONTUUR-website evenals deze disclaimer.

WIJNAVONTUUR, Opgeëistenstraat 15A – 9470 Denderleeuw – België BTW BE 0734.372.251